จัดงาน Hackathon โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Organize your hackathon


Start your hackathon event here.

จะเริ่มต้นอย่างไร

Define challenge

โจทย์ปัญหาและระดับของผลลัพธ์

Recruit Hackers

คุณอยากชวนใครมาร่วมคิด

Facilitators, mentors, judges, and experts

ผู้เชี่ยวชาญที่อยากเชิญมาเติมเต็ม

Budget and awards

งบประมาณ,  เงินรางวัล, หรือแรงจูงใจ

How to organize your hackathon in Thailand

Workshop and training facilitation

Hackathon Thailand is your gateway to driving innovation and tackling environmental challenges in Thailand. We specialize in organizing high-impact hackathons that empower youth and transform ideas into action. With over 30 successful events, we've enabled 3,000+ individuals to create sustainable solutions, helping startups secure significant funding. Our expertise in facilitation and training ensures your hackathon is impactful and seamlessly executed. Looking to make a real difference? Let's partner up and catalyze change together. Join us in shaping a sustainable future, one hackathon at a time.

Contact us

Innovative-driven Hackathon

เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา รับฟังความคิดเห็น หรือการประกวดหาไอเดียทางธุรกิจให้มีความสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมหรือไอเดียที่นำไปสู่การต่อยอดแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยที่ผ่านมาทีมงาน Hackathon Thailand มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ ออกแบบ และช่วยดำเนินกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Hackathon โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่มีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างธุรกิจใหม่

Internal Hackathon

กิจกรรม hackathon ภายในองค์กร  สามารถนำไปจัดในเชิง team building หรือ company outing ในการวางแผนโครงการ หรือการรวบรวมไอเดียธุรกิจ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากพนักงานภายในที่อาจจะไม่มีโอกาสได้นำเสนอต่อผู้บริหาร hackathon ภายในบริษัท จะช่วยทำให้องค์กรมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ และเป็นการอบรมพัฒนาทักษะความคิดและการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นวิธีการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และได้ประโยชน์หลายทางสามารถเลือกใช้เครื่องมือเพื่อนำทางได้ตามความเหมาะสมกับโจทย์ เช่น Design Thinking, Design Sprint, Lean startup, Customer Journey, Functional Thinking หรือ Policy Design

Public Hackathon

หากองค์กรกำลังมองหาไอเดียใหม่ ๆ ทางธุรกิจ หรือต้องการเฟ้นหาคนเก่ง ๆ จากภายนอก หรืออยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกจัดงานแบบรับสมัครบุคคลภายนอกมาแก้ไขปัญหาขององค์กรผ่านรูปแบบงาน Public Hackathon หรือปัญหาสาธารณะที่องค์กรกำลังสนใจ และต้องการเป็นผู้นำในประเด็นดังกล่าวในลักษณะของ CSR ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ในการได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสทางการตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน

Online or Virtual Hackathon

เป็นตัวเลือกในการจัดงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสถานที่ เหมาะกับโจทย์ Hackathon ที่ชัดเจน และมีกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาสามารถเข้าถึง Technology และอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกจัดงานได้ผ่าน Zoom Meeting หรือ Virtual Event Platform เช่น Remo หรือ Airmeet ได้

Other Training

ติดต่อจัดอบรมด้านอื่น ๆ Lean Startup, Agile Team, OKRs Setting, Climate Chage & Sustainabilty กับ Global Impact Consulting Co., Ltd.

Read more

Clients & Partners